Regulamin konkursu

REGULAMIN

V MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACO-TECHNICZNYCH W LUBLIŃCU

 

 1.  1.    WSTĘP

V Międzypowiatowy Konkurs Informatyczny odbędzie się 19 kwietnia 2012r obejmując zagadnienia programowania strukturalnego w języku programowania Pascal, C++, podstawy algorytmiki, multimedia, architekturę komputerów oraz oprogramowanie użytkowe. Konkurs składa się z testu jednokrotnego wyboru (ilość pytań 50) oraz w części drugiej z 3 zadań praktycznych,  po 1 odpowiednio dla każdej dziedziny:
- programowanie,
- oprogramowanie użytkowe (obsługa pakietów biurowych),

- multimedia i grafika komputerowa.

 

 1.  2.    CELE:

2.1.          Rozwijanie wiedzy informatycznej, w szczególności programowania wśród młodzieży szkolnej,

2.2.         Promowanie uczniów wyróżniających się uzdolnieniami informatycznymi,

2.3.          Przygotowanie uczniów do lepszego planowania swojego rozwoju naukowego i zawodowego,

2.4.          Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu,

2.5.         Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.

 

 1.  3.    ORGANIZATOR:

3.1.          Organizatorem V Międzypowiatowego Konkursu Informatycznego dla szkół ponadgimnazjalnych jest Zespół Szkół Ogólnokształcąco– Technicznych,
ul. ks. płk. J. Szymały 3, 42 – 700 Lubliniec,

3.2.          Do sprawdzenia wyników zostanie powołana komisja, w której skład wchodzą nauczyciele będący opiekunami uczniów zgłoszonych do konkursu,

3.3.         Do zadań Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora szkoły należy:

a)    Weryfikacja zgłoszeń,

b)   Przygotowanie zawodów od strony organizacyjnej i technicznej,

c)    Zabezpieczenie tajności materiałów konkursowych, prac i samodzielności pracy uczniów w trakcie zawodów,

 

 1.  4.    UCZESTNICY:

4.1.          W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: średnich lub zawodowych powiatu lublinieckiego, tarnogórskiego, a także częstochowskiego,

4.2.          Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu oraz zgłoszenie udziału szkoły w konkursie.

 

 1. 5.    ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:
  1. Konkurs odbędzie się 19 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, rozpoczęcie o godzinie 1000w pracowni 49,
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia z podaniem danych uczniów i opiekuna w terminie do dnia 30 marca 2012 r. W konkursie Zespół Szkół może reprezentować maksymalnie 3 uczniów.
  3. Konkurs obejmuje zagadnienia programowania w języku strukturalnym Pascal, C++, algorytmikę, architekturę komputera i urządzeń peryferyjnych, zastosowanie oprogramowania biurowego, wykorzystanie sieci Internet w szeroko pojętej komunikacji, obsługę multimediów.
  4. Autorem zadań konkursowych jest Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski.
  5. Uczeń otrzyma do rozwiązania 3 zadania praktyczne, po wcześniejszym rozwiązaniu części testowej.
  6. Część testowa pozwoli na wyłonienie ok. 10 uczestników, którzy przystąpią do części praktycznej.
  7. Kryteria oceny prac

- poprawność techniczna,

- poprawność merytoryczna.

8. Przy ustaleniu wyników konkursu sumowane są punkty z części teoretycznej i praktycznej. Przy równej liczbie punktów decyduje kolejność oddania prac z części teoretycznej.

 1. 6.      UWAGI KOŃCOWE

Po sprawdzeniu prac oraz wyłonieniu laureatów i prac wyróżnionych nastąpi uroczyste  wręczenie  nagród i dyplomów dnia 19.04.2012 r.

Wszelkie informacje, regulamin oraz wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej ZSOT : pki.zsot1.lubliniec.pl

ORGANIZATORZY

Pulcer Marta

Bogacki Michał